Registrars-AP

Sl.No University Name of the Registrar Email Office No Fax No
1 Sri Venkateswara 0877 2289414 0877 2289544
2 Acharya Nagarjuna 0863 23146101 0863 2293378
3 Sri Krishnadevaraya 08554 255700 08554 255805
4 Adikavi Nannaya 0883 2472618 0883 2472618
5 Yogi Vemana 08562 225429 08562 225419
6 Dr.B.R.Ambedkar 08942 281518 08942 281972
7 Krishna 08672 225963 08672 225963
8 Rayalaseema 08518 272600 08518 272600
9 Vikrama Simhapuri 0861 2352377 0861 2352356
10 JNTU, Kakinada 0884 2300900 0884 2300901
11 JNTU, Anantapur 08554 272433 08554 272437
12 Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies 040 23001842 --
13 Sri Padmavathi Mahila Viswavidyalayam, Tirupati 0877 2248416 0877 2248416
14 Dravidian 08570 278220 08570 278230
15 Dr.NTR University of Health Sciences 0866 2450431 0866 2453830
16 Sri Venkateswara Veterinary 0877 2248894 0877 2248881
17 Sri Venkateswara Vedic 0877 2264404 0877 2226407
18 Dr.YSR Horticultural 08818 284311 08818 284313
19 Damodaram Sanjivayya National Law 0891 2502308 0891 2502308
20 Andhra 0891 2844444 0891 2755324